Общественная организация

Крымский Культурный Клуб

«45 Меридиан»

Альманах Тавриды  

«45 Меридиан»

Информация в помощь предпринимателям 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

26.07.2010  N 916

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      6 серпня 2010 р.

                                      за N 622/17917

 

 

Про затвердження Типового положення

про комітет з конкурсних торгів

 

     Відповідно до  пункту  19  частини  першої  статті  8  Закону

України "Про   здійснення   державних   закупівель"  (  2289-17  )

Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Типове  положення  про  комітет  з  конкурсних

торгів, що додається.

     2. Замовникам   (генеральним   замовникам)  при  затвердженні

положень про комітети з конкурсних торгів  використовувати  Типове

положення   про  комітет  з  конкурсних  торгів,  затверджене  цим

наказом,  а затверджені положення про комітети з конкурсних торгів

привести  у  відповідність  з  Типовим  положенням  про  комітет з конкурсних торгів.

     3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення

Міністерства  економіки  України  подати  цей  наказ  на  державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного

опублікування.

     5. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства

економіки  України  від  20.05.2009  N  470  (  z0740-09  )   "Про

затвердження    Типового   положення   про   тендерний   комітет",

зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України   07.08.2009   за

N 740/16756.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра економіки України Сухомлина О.А.

 

 Міністр                                                 В.П.Цушко

 

 ПОГОДЖЕНО:

 

 В.о. Голови Державного комітету     

 України з питань регуляторної

 політики та підприємництва                            С.Третьяков

 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства економіки

                                      України

                                      26.07.2010  N 916

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      6 серпня 2010 р.

                                      за N 622/17917

 

 

                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

                 про комітет з конкурсних торгів

 

 

                      I. Загальні положення

 

     1. Комітет з конкурсних торгів (далі -  комітет)  -  службові

(посадові) та   інші   особи  замовника  (генерального  замовника)

(далі - замовник),  призначені відповідальними за  організацію  та

проведення  процедур  закупівлі  згідно  із  Законом  України "Про

здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон).

 

     2. Метою  створення  комітету  є  організація  та  проведення

процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

 

     3. Комітет   у  своїй  діяльності  керується  положенням  про

комітет з  конкурсних  торгів,  Законом  (  2289-17  )  та  іншими

нормативно-правовими актами.

 

               II. Порядок створення та організація

                       діяльності комітету

 

     1. Склад  комітету  та  положення  про  нього  затверджуються

рішенням замовника.  До складу комітету не можуть входити посадові

особи та представники учасників,  члени їх сімей,  а також народні

депутати  України,  депутати  Верховної Ради Автономної Республіки

Крим та депутати місцевих рад.

     Зміни до   складу  членів  комітету  затверджуються  рішенням

замовника.

 

     2. До складу комітету входить не менше  п'яти  осіб.  У  разі

якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою,  ніж п'ять

осіб,  кількість  членів  комітету  повинна  дорівнювати   штатній

чисельності замовника.

     Членство в  комітеті  не  має   створювати   протиріччя   між

інтересами  замовника  та  учасника  чи  між  інтересами учасників

процедури   закупівлі,   наявність   якого   може   вплинути    на

об'єктивність  та  неупередженість  прийняття  рішень  щодо вибору

переможця процедури закупівлі.

 

     3. Керівництво роботою комітету здійснює  його  голова,  який

призначається  рішенням замовника та може мати право на підписання

договорів  про  закупівлю  у  разі   надання   таких   повноважень

замовником, оформлених відповідно до законодавства.

     Голова комітету   організовує   роботу   комітету   і    несе

персональну  відповідальність  за  виконання покладених на комітет

функцій.

 

     4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови,

відповідального  секретаря  з  числа  членів  комітету та визначає

функції кожного члена комітету.

     У разі  відсутності  голови  комітету  його обов'язки виконує

заступник голови комітету  (якщо  призначено  кількох  заступників

голови   комітету,   то  голова  визначає  серед  них  виконуючого

обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

     За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та

інші  особи  структурних   підрозділів   замовника   для   надання

консультацій  з  технічних  питань,  що  зазначені  в документації

конкурсних торгів.

 

     5. Формою  роботи  комітету  є  засідання,  які   скликаються

головою комітету.

     Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету,

та  порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за

два дні до засідання.

 

     6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

     планування здійснення процедур закупівель;

     складення та затвердження річного плану державних закупівель;

     вибір процедури закупівлі;

     інші питання відповідно до Закону ( 2289-17 ).

 

     7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету,

приймаються  простою більшістю голосів у присутності не менше двох

третин членів комітету.

     За умови  рівного  розподілу  голосів голос голови комітету є

вирішальним.

 

     8. Рішення    комітету    оформляється    протоколом,    який

підписується  усіма  членами  комітету,  присутніми  на  засіданні

комітету.

     У разі  відмови  члена  комітету  підписати  протокол  про це

зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

 

                  III. Головні функції комітету

 

     Комітет відповідає  за  організацію  та  проведення  процедур

закупівель.  У  процесі  роботи  він  забезпечує  реалізацію таких

функцій:

     планування протягом   року   здійснення  процедур  закупівель

відповідно до затвердженого кошторису,  фінансового  плану  (плану

асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

     складення та затвердження річного плану державних закупівель;

     здійснення вибору процедури закупівлі;

     проведення процедури закупівель та  попередньої  кваліфікації

учасників;

     забезпечення рівних умов для всіх учасників,  об'єктивного та

чесного вибору переможця;

     надання роз'яснення особам,  що виявили намір взяти участь  у

процедурі  закупівлі,  щодо  змісту документації конкурсних торгів

(кваліфікаційної  документації)  у  разі  отримання  від  останніх

відповідних запитів;

     організація приймання,   зберігання,   розкриття   пропозиції

конкурсних   торгів   (цінових   та  кваліфікаційних  пропозицій),

забезпечує  вибір  найбільш  економічно  вигідної  пропозиції   на

підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з

конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

     проведення переговорів  з учасниками при проведенні процедури

закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для

погодження  застосування  процедури  закупівлі в одного учасника у

встановленому законодавством порядку;

     забезпечення складання,     затвердження     та    зберігання

відповідних документів з питань державних  закупівель,  визначених

Законом ( 2289-17 );

     оприлюднення інформації про здійснення закупівель  відповідно

до вимог Закону ( 2289-17 );

     ведення необхідної   звітності   щодо   здійснення   процедур

закупівель відповідно до вимог законодавства;

     вжиття на добровільній основі належних заходів,  у тому числі

з  призупиненням  процедури  закупівлі,  для  врегулювання питань,

зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення  під  час

проведення процедури закупівлі;

     забезпечення надання інформації,  у  тому  числі  документів,

необхідних   для   розгляду  скарг,  які  було  подано  до  органу

оскарження;

     сприяння органам,   що  здійснюють  державне  регулювання  та

контроль у сфері закупівель,  у виконанні ними  своїх  повноважень

відповідно  до законодавства,  зокрема створення належних умов для

проведення перевірок,  надання  у  встановлений  строк  необхідних

документів і відповідних пояснень;

     здійснення інших дій, передбачених Законом ( 2289-17 ).

 

              IV. Права та обов'язки членів комітету

 

     1. Члени комітету мають право:

     виносити питання на розгляд комітету;

     ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду,  оцінки та

порівняння    пропозицій    конкурсних    торгів    (цінових    та

кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

     одержувати від  структурних підрозділів замовника інформацію,

необхідну для проведення процедур закупівель;

     заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

     здійснювати інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).

 

     2. Члени комітету зобов'язані:

     організовувати та проводити процедури закупівель;

     брати участь в усіх його засіданнях особисто;

     забезпечувати рівні   умови   для   всіх  учасників  процедур

закупівель, об'єктивний вибір переможця;

     в установленому   порядку   визначати   переможців   процедур

закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні

пропозиції)   яких   за  результатами  оцінки  визначені  найбільш

економічно вигідними та акцептовані;

     сприяти органам,   що   здійснюють  державне  регулювання  та

контроль у сфері закупівель,  у виконанні ними  своїх  повноважень

відповідно  до законодавства,  зокрема створення належних умов для

проведення перевірок,  надання  у  встановлений  строк  необхідних

документів і відповідних пояснень;

     вживати у випадках,  передбачених законодавством, відповідних

заходів   щодо  забезпечення  захисту  інформації  при  здійсненні

процедур закупівель;

     пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у

сфері здійснення державних  закупівель  у  порядку,  встановленому

Міністерством економіки України.

     Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні

та   прийнятті   рішень   щодо   планування   здійснення  процедур

закупівель,  складання та  затвердження  річного  плану  державних

закупівель,   вибору   та   проведення   процедури   закупівель  і

попередньої кваліфікації учасників,  результатів розгляду,  оцінки

та   порівняння   пропозицій   конкурсних   торгів   (цінових   та

кваліфікаційних  пропозицій),   визначення   переможців   процедур

закупівель, здійсненні    інших    дій,    передбачених    Законом

( 2289-17 ).

     Члени комітету  зобов'язані дотримуватися вимог положення про

комітет  з  конкурсних  торгів,  Закону  (  2289-17  )  та   інших

нормативно-правових  актів,  об'єктивно та неупереджено розглядати

пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції)

учасників    процедур    закупівель,    забезпечувати   збереження

конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та

інформації,    наданої    учасниками    (учасниками    попередньої

кваліфікації).  Інформація  щодо  розгляду  та  оцінки  пропозицій

конкурсних   торгів   надається  виключно  Міністерству  економіки

України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у

сфері закупівель, органу оскарження та суду.

 

     3. Голова комітету:

     організовує роботу    комітету     і     несе     персональну

відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

     приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

     визначає дату і місце проведення засідань комітету;

     пропонує порядок денний засідань комітету;

     веде засідання комітету;

     призначає заступника (заступників) голови та  відповідального

секретаря комітету із числа членів комітету;

     визначає функції кожного члена комітету;

     уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у

складі комітету;

     здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

     Рішення голови   комітету   щодо    призначення    заступника

(заступників)   голови   та  відповідального  секретаря  комітету,

визначення функцій  кожного  члена  комітету  та  вирішення  інших

питань заносяться до протоколу засідання комітету.

 

     4. Секретар   комітету   призначається   головою  комітету  у

встановленому цим положенням порядку,  який забезпечує ведення  та

оформлення  протоколів засідань комітету,  оперативне інформування

членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за

дорученням  голови  комітету виконує іншу організаційну роботу,  а

також забезпечує  відповідно  до  вимог  законодавства  зберігання

документів    щодо   здійснення   закупівель,   дотримання   вимог

законодавства з  питань  діловодства  при  роботі  з  документами,

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

     5. Секретар  комітету (особа,  що його заміщує) надає особам,

які звернулися  з  відповідним  запитом,  документацію  конкурсних

торгів   (кваліфікаційну   документацію)   та  зміни  до  неї  (за

наявності)  у  прошитому  вигляді  з  пронумерованими  сторінками,

засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови)

і скріплені печаткою замовника.

 

     6. За відсутності секретаря комітету його  обов'язки  виконує

інший член комітету, визначений головою комітету.

 

                       V. Відповідальність

 

     1. Члени  комітету  несуть  персональну  відповідальність  за

прийняті ними рішення відповідно до законів України.

 

     2. Голова та секретар  комітету  несуть  відповідальність  за

повноту та достовірність інформації,  що публікується в державному

офіційному друкованому виданні з питань  державних  закупівель  та

оприлюднюється  на  веб-порталі  Міністерства  економіки України з

питань закупівель.

 

 

***

 

 

http://www.minek-crimea.gov.ua/news_content.php?cid=3432

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ ТОРГОВ!

Документом, подтверждающим факт наличия (отсутствия) возбуждения производства по делу о банкротстве является информационная справка из Единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве, выданная Министерством юстиции Украины или его территориальным подразделением.

 

Министерство экономического развития и торговли Автономной Республики Крым с целью оказания методологической и правовой помощи заказчикам при составлении документации конкурсных торгов напоминает!

 Согласно пункту 1 постановления Кабинета Министров Украины от 28.03.2011 №346 "О ликвидации правительственных органов" принято решение о ликвидации Государственного департамента по вопросам банкротства.

 В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 06.04.2011 № 395/2011, Министерство юстиции Украины является главным органом по вопросам банкротства. В подпункте 36 пункта 4 Положения указано, что Министерство ведет единую базу данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве, устанавливает и утверждает форму представления арбитражным управляющим информации, необходимой для ведения указанной базы данных.

 Согласно приказу Министерства юстиции Украины "Об утверждении Положения о Единой базе данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве" от 15.09.2011 № 3018/5, держатель Единой базы данных - Министерство юстиции Украины, администратор Единой базы данных - государственное предприятие "Информационный центр" Министерства юстиции Украины. Администратор предоставляет выписку из Единой базы данных.

 В Типовом стандарте предоставления административной услуги по выдаче справок из Единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве, утвержденном приказом Министерства юстиции Украины от 11.11.2011 № 3305/5, информационная справка из Единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве, предоставляется на письменный запрос юридического лица или физического лица - предпринимателя о возбуждении относительно него (заявителя) производства по делу о банкротстве, признании банкротом, пребывании в процедуре банкротства, соответствующим структурным подразделением Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, которые обеспечивают реализацию полномочий в сфере банкротства, по местонахождению должника.

 Таким образом, заказчикам при составлении документации конкурсных торгов в части установления требований к участникам для подтверждения ими информации об отсутствии оснований для отказа в участии в процедуре закупки на основании части первой статьи 17 Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" следует учитывать, что документом, подтверждающим факт наличия (отсутствия) возбуждения производства по делу о банкротстве является информационная справка из Единой базы данных о предприятиях, относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве, выданная Министерством юстиции Украины или его территориальным подразделением.

 

Министерство Юстиции Украины в Крыму,Контактная информация:

 Адрес: улица Долгоруковская, дом 16  (бывш. Карла Либкнехта), г. Симферополь, 95006

 Контактные телефоны:  (+380 652) 25-61-22 или 54-63-31

 Электронная почта: oodik@crimea.minjust.gov.ua

Сотникова Елена Олеговна, Начальник Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в АРК

© MirKrimea

Создать бесплатный сайт с uCoz